Oto co możesz zrobić, gdy Twój pracownik jest nietrzeźwy

Badanie trzeźwości pracownika

W szczególnych przypadkach ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych przez podwładnego, pracodawcy często nie mają pewności co do tego, jak powinni zareagować. Do takich nadzwyczajnych sytuacji należy stawienie się pracownika do pracy w stanie nietrzeźwości. Pojawia się problem, jakie dopuszczalne środki można zastosować w celu kontroli i co mówią tej kwestii odpowiednie przepisy.

Stan wskazujący na spożycie alkoholu zazwyczaj można łatwo zauważyć – wystarczy charakterystyczny zapach, agresywne lub dziwne zachowanie, chwiejny krok czy bełkotliwa mowa. W tym miejscu należy pamiętać, że zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na pracodawcy spoczywa obowiązek niedopuszczenia do obowiązków pracownika, którego zachowanie pozwala podejrzewać wcześniejsze spożycie przez niego alkoholu. Przesłanką do wyciągnięcia takich wniosków mogą być również zeznania i podejrzenia innych pracowników oraz nagrania z monitoringu. Niedopuszczenie do wykonywania pracy musi poprzedzać poniformowanie zainteresowanego o powodach stojących za tą decyzją.

Alkomat

Co może zrobić pracodawca?

Jak w takich okolicznościach powinien zachować się pracodawca? Uwzględniając to, że jego przypuszczenia są uzasadnione, może albo przeprowadzić badanie samodzielnie, albo wezwać w tym celu uprawnione do tego organy (policję lub straż miejską).

Wybierając pierwszą opcję - pod warunkiem, że podwładny wyrazi na to zgodę - pracodawca może przeprowadzć badanie trzeźwości wykorzystując alkomat. Na żądanie pracownika badanie musi odbyć się w obecności osoby trzeciej. Po jego zakończeniu pracodawca ma obowiązek sporządzenia stosownego protokołu, zawierającego informacje o przyczynach podjęcia interwencji.

Alkomat zbada trzeźwość pracownika

Jak stan nietrzeźwości definiuje Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi? Zgodnie z art. 46 ust. 3 decyduje o nim:

  • powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 w wydychanym powietrzu,
  • powyżej 0,5‰ stężenia alkoholu we krwi.

Ustawa mówi też o tzw. stanie po użyciu alkoholu, o którym świadczyć może:

  • 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 w wydychanym powietrzu,
  • od 0,2‰ do 0,5‰ stężenia alkoholu we krwi.

Aby uzyskać jak najbardziej miarodajny wynik, alkomaty, jakich używamy do badań, muszą być wysokiej jakości i posiadać odpowiednie atesty. Inaczej, w razie zakończenia sprawy w sądzie, trudno będzie poważnie traktować błędny wynik uzyskany dzięki alkomatowi niewiadomego pochodzenia.

Co może pracownik

Należy podkreślić, że pracownik musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie na sobie kontroli. Natomiast w przypadku, kiedy sam chce udowodnić swoją trzeźwość (jeśli pracodawca nie chce dopuścić go do wykonywania obowiązków), ma prawo oczekiwać od pracodawcy przeprowadzenia badania. Podstawą do tego są: wyrok Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2000 roku w sprawie o sygn. I PKN 589/99 oraz § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 6 maja 1983 roku w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U. 1983 nr 25 poz. 117.

Jak powinien zachować się pracodawca, jeżeli podwładny odmówi przeprowadzenia badania trzeźwości? W takim wypadku przysługuje mu prawo wezwać i poprosić o przeprowadzenie kontroli odpowiednie służby bezpieczeństwa publicznego, czyli policję lub straż miejską. Z oczywistych względów praconikowi nie przysługuje wtedy prawo do odmowy przeprowadzenia badania.

Alkomat< powrót do strony głównej
◄ zwiń menu